داکتر عبدالله: در توزیع شناسنامه‌های الکترونیک توافق همه طرف ها شرط است

رییس اجرایی حکومت می گوید که روند توزیع شناسنامه‌ های الکترونیک زمانی آغاز خواهد می شود که مورد توافق همه اقوام و مردم افغانستان باشد. آقای عبدالله تاکید می کند که مساله توزیع شناسنامه‌ های الکترونیک نباید باعث تفرقه در میان شهروندان کشور شود.

واکنش ها در برابر فیصله کمیته مختلط در مورد قانون ثبت احوال نفوس کار را به جای کشیده است که اکنون دومین مقام بلند پایه حکومتی از تاخیر در روند توزیع سناسنامه های الکترونیک حرف می زند. داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت می گوید که هرگونه تصمیم در مورد شناسنامه های الکترونیک بر مبنای خواسته های مردم صورت می گیرد. رییس اجرایی حکومت از تاخیر در روند توزیع شناسنامه های الکترونیک پشتیبانی می کند و می گوید که روند توزیع شناسنامه ها زمانی آغاز می شود که به خواسته های مردم رسیدگی شود.

درهمین حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان رییس جمهورغنی را به نفاق افگنی در میان اقوام کشور متهم می کنند. لطیف پدرام عضو مجلس نمایندگان می گوید که در برابر هر گونه تلاش برای تحمیل هویت جعلی ایستادگی خواهند کرد.

در حالی رییس اجرایی حکومت از تاخیر در روند توزیع شناسنامه های الکترونیک پشتیبانی می کند که طی یک ماه گذشته، اختلاف ها در میان اعضای شورای ملی مبنی بر درج واژه “افغان” به عنوان هویت ملی در شناسنامه های الکترونیک بالا گرفته است.

نوشته‌های مرتبط


Top