کریمی: تا دوسال دیگر یک میلیون و هشت صد هزار تن به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا می کنند

قرارداد پروژه های آبرسانی در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میان وزارت احیا و انکشاف دهات و صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان “یونسف” به امضا رسید. ارزش مجموعی این پروژه ها ۴۳ میلیون دالر آمریکایی است. وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که با تطبیق این پروژه ها، بیش از یک میلیون و هشتصد هزار تن به آب صحی آشامیدنی دسترسی پیدا می کنند.

وزارت احیا و انکشاف دهات و صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان در افغانستان “یونیسف” قرار داد ساخت چندین پروژه آبرسانی را امضا کرد. ارزش این پروژه ها ۴۳ میلیون دالر آمریکایی است. مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که با تکمیل شدن این پروژه ها در دوسال آینده بیش از یک میلیون و هشتصد هزار تن به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا می کنند. وزیر احیا و انکشاف دهات می افزاید که با تطبیق این پروژه ها بیشتر مناطق کشور از کمبود آب رهایی می یابد.

این پروژه ها به کمک مالی صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان در افغانستان “یونیسف” ساخته می شود. ادل خضر رییس صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان “یونسف” در افغانستان با تاکید بر ادامه کمک ها با حکومت افغانستان می گوید که این پروژه ها به هدف دسترسی کودکان و مادران به آب صحی در افغانستان است.

آقای خضر می افزاید: “ما به هدف جلوگیری از مبتلا شدن کودکان و مادران کار می کنیم. این پروژه ها در همین راستا تطیق خواهد شد. من اطمینان می دهم که کمک های این سامازمان با حکومت افغانستان ادامه خواهد یافت.”

هم اکنون ۶۵ درصد از شهروندان کشور به آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند. وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که این وزارت تلاش می کند این رقم را تا دوسال آینده به ۸۳ درصد بالا ببرد.

نوشته‌های مرتبط


Top