استقبال ارگ ریاست جمهوری از تصمیم تازه آمریکا در مورد پاکستان

ریاست جمهوری از هر فیصله و تصمیم آمریکا به هدف تأمین صلح و ثبات در افغانستان استقبال می‌کند. آمریکا روز پنج‌شنبه در یک تصمیم، ده ها میلیون دالر کمک ‌های نظامی اش به پاکستان را به حالت تعلیق درآورد.

سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که، حکومت افغانستان توقع دارد که این تصامیم آمریکا موقف برخی کشور‌ها را در برابر افغانستان تغییر دهد. وی در مورد اینکه آیا فشار‌های آمریکا بر پاکستان و اقدامات دیگر واشنگتن بر اسلام آباد با حکومت افغانستان همآهنگ شده و یا نه، پاسخ نمی دهد، اما می گوید که افغانستان با متحدین خود کار مشترک می‌کند و در همه زمینه‌ ها با یکدیگر مشوره می کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top