وزیر صحت: هدف از ایجاد شورای طبی اعتبار دهی به کارشیوه طبی در کشور است

وزیر صحت عامه در نشست استماعیه مجلس نمایندگان هدف از ایجاد شورای طبی را اعتبار دهی به کارشیوه طبی در کشور و حمایت از حقوق داکتران و مریضان اعلام کرد.

بربنیاد فرمان تقنینی رییس جمهور قانون شورای طبی به هدف اعتبار دهی به کارشیوه طبی در کشور و حمایت از حقوق داکتران و مریضان جهت تایید به مجلس نمایندگان فرستاده شده است.

فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه در نشست استماعیه مجلس نمایندگان هدف از ایجاد شورای طبی را اعتبار دهی به کارشیوه طبی در کشور و حمایت از حقوق داکتران و مریضان اعلام کرد. وزیر صحت عامه می گوید که پیش از این شماری از داکتران کشور در دیگر کشورها با چالش های جدی رو به بودند و با گشایش این مرکز آنان جواز فعالیت در دیگر کشورها را نیز دریافت خواهند کرد. آقای فیروز می افزاید که آنان تلاش دارند تا در آینده نزدیک فعالیت های این مرکز را گسترش بدهند.

در همین حال، نسرین اوریا خیل رییس شورای طبی نیز هدف از گشایش این مرکز را رسیدگی به تخلفات داکتران و جواز دهی آنان عنوان می کند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top