برای ثبت مشخصات رانندهای و سایط در شهر کابل سیستم ایجاد می شود

وزارت مخابرات جهت ثبت مشخصات راننده های و سایط نقلیه در کشور سیستم معلوماتی ایجاد می کند.

ترافیک سنگین و بندش جاده ها یکی از چالش های عمده است که باشندگان کابل با آن دست و پنجه نرم می کنند. شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید که به هدف بهبود خدمات ترافیک در کابل سیستم معلوماتی را جهت ثبت و راجستر راننده های و سایط در کشور ایجاد می کند. آقای آریوبی می افزاید که در این باره با اداره شناسنامه های الکترونیک و ریاست ترافیک هماهنگ شده است. به گفته وی، این سیستم به هدف آسان سازی و جلو گیری از فرار و نپرداختن جریمه موترها در شهر کابل ایجاد شده است.

درهمین حال، عبدالله حبیب زی سرپرست شهر داری کابل می گوید که پس از این تمام خدمات از طریق این سیستم برای راننده ها صورت خواهد گرفت.

درحالی وزارت مخابرات و شهرداری کابل از ایجاد سیستم ثبت و راجستر راننده های و سایط در کابل خبر می دهد که ماموران ترافیک همه روزه برای راننده های خلاف کار در روی جاده ها پارچه جریمه توزیع می کنند و معلوم نیست که این پول به جیب چی کسانی می رود.

نوشته‌های مرتبط


Top