چرا اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان تجاوز کرد؟

افغانستان سرزمینی که پس از مسما شدنش به این نام، بارها مورد هجوم و استیلای قدرت های برزگ جهانی قرار گرفته است. اما روایتی تاریخی دیگری نیز از این کشور و مردمان آن جود دارد؛ افغانستان قبرستان قدرت ها است. در ششم جدی سال ۱۳۵۸ خورشیدی، نیروهای شوروی به افغانستان حمله کردند؛ اشغال افغانستان توسط شوروی، جنگ سرد میان اتحاد جماهر شوروی و امریکا را تشدید بخشید. اما شوروی چرا به افغانستان لشکر کشی کرد و در پی چه بود؟  اعزام نیرو به افغانستان توسط شوروی یک اشتباه سیاسی بود، یا اقدام پیش از وقت؟

واکاوی این بحث با حامد علمی روزنامه نگار و معاون پیشین سخنگوی رییس جمهور و موسی فریور استاد دانشگاه

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top