وزیر انرژی و آب دوباره در مقامش ابقا شد

مجلس نمایندگان وزیر انرژی و آب را استیضاح کرد، اما وزیر نامبرده توانست با کسب ۱۲۴ رای تایید دوباره به مقامش ابقا شود.

موجودیت فساد گسترده در وزارت انرژی و آب، نبود شفافیت در قرارداد ها و حذف پروژه های بزرگ از ادعاهای بود که پای وزیر انرژی و آب را به نشست استیضاحیه مجلس نمایندگان کشاند. جعفر مهدوی عضو مجلس نمایندگان می گوید که وزیر انژی و آب خود مانع مصرف بودجه توسعه ای این وزارت شده است.

با این حال، اما علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب هر گونه سوء استفاده در تقرری های این وزارت را رد می کند. آقای عثمانی می گوید که قرارداد های بزرگ که به هدف اعمار بند های آبی با کمپنی ها امضا شده اس، به دلیل پایین بودن ظرفیت شرکت ها فسخ شده است.

درهمین حال، شمار دیگری از اعضای مجلس نمایندگان با حمایت از کارکرد های وزیر انرژی و آب، استیضاح وی را سیاسی می دانند.

سر انجام مجلس نمایندگان برای وزیر انرژی و آب صندوق رای گذاشت و وزیر انرژی و آب با کسب ۱۲۴ رای تایید دوباره اعتماد مجلس را به دست آورد. پس از معرفی دوازده عضو کابینه حکومت وحدت ملی و تایید آن از سوی مجلس نمایندگان، این نخستین بار است که یک وزیر کابینه به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی استیضاح می شود.

نوشته‌های مرتبط


Top