ششم جدی؛ سالروز تجاوز ارتش سرخ به افغانستان

درست سی و پنج سال پیش، در چنین روزی قشون ارتش سرخ شوروی سابق بالای افغانستان حمله کرد و رژیم فاشیستی حفیظ الله امین دیکتاتور وقت را سر نگون و ببرک کارمل را جای او بر اریکه قدرت نشاندند. این روز در تاریخ افغانستان روز سیاهی است. روزی که آغازگر بیشتر بدبختی افغانستان شد.

در شش جدی ۱۳۵۸ افغانستان شاهد چه رویدادی بود؟ چه باعث می شود که ارتش سرخ به افغانستان لشکرکشی می کند؟رژیم امین چرا نابود می شود؟ روس ها از تجاوز به افغانستان دنبال چه بودند؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top