رییس جمعیت اسلامی افغانستان سالروز تجاوز ارتش سرخ به کشور را محکوم کرد

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر امور خارجه کشور در پیامی، ششم جدی، سالروز تجاوز ارتش سرخ شوروی پیشین به افغانستان را یکی از روز های سیاه در تاریخ معاصر کشور خوانده است.

در پیام آمده است: مردم مجاهد و قهرمان افغانستان با درک مسوولیت خود، در برابر این تجاوز ایستادگی و از سرزمین خود دفاع کردند. رییس جمعیت اسلامی افغانستان در این پیام یاد آور شده است که هجوم مسلحانه اتحاد جماهیر شوروی پیشین سبب شد که افغانستان به انبار سلاح و جنگ افزار مبدل و شود و پس از شکست کمونیزم، سبب چشم دوختن تروریزم و حامیان آن ها به کشور شود. در این پیام با ستایش از نقش مجاهدین در جهاد مقدس مردم افغانستان آمده است که تجاوز ارتش سرخ سرآغاز یک جنگ تحمیلی در افغانستان شد و این جنگ تاکنون از افغانستان قربانی می گیرد.

نوشته‌های مرتبط


Top