ریاست جمهوری از تکمیل شدن طرح و دیزاین پروژه تاپی خبر می دهد

طراحی و بررسی های محیط زیستی و اجتماعی و استملاک زمین‌ های مسیر عبور خط لوله گاز”تاپی”، تکمیل شده است. مشاور روابط عامه ریاست جمهوری می گوید که با شروع کار پروژه تاپی درسال ۲۰۱۸، برای هزاران تن در کشور زمینه کار ایجاد خواهد شد.

توافقنامه اجرای مرحله اول پروژه تاپی از مسیر افغانستان درماه حوت سال ۱۳۶۵ در ارگ ریاست جمهوری با حضور رییس جمهورغنی امضا شد. سمیر رسا مشاور رییس جمهور در امور روابط عامه می گوید که طراحی و بررسی های محیط زیستی و اجتماعی و استملاک زمین‌ های مسیر عبور خط لوله “تاپی” تکمیل شده است. وی می افزاید که با شروع کار پروژه “تاپی” در سال ۲۰۱۸ برای هزاران تن در کشور، زمینه کار ایجاد خواهد شد.

محمد میرات امانوف مدیر اجرایی پروژه تاپی می گوید که این پروژه برای کشورهای شریک در عرصه های سیاسی، اقتصادی، تجاری و همبستگی سود آور است.

آقای امانوف می افزاید: “پروژه تاپی یک پروژه مهم اقتصادی میان چهار کشور است. این پروژه سالانه ۳۳ ملیارد متر مکعب گاز را انتقال می دهد. تطبیق این پروژه می تواند کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند را در عرصه های سیاسی، اقتصادی، تجاری و همبستگی کمک کند.”

درهمین حال، بیمل دیسای مشاور حقوقی پروژه تاپی، نبود دیدگاهی واحد میان کشورهای شریک و موجودیت کوه ها در مسیر کار این پروژه را چالش بزرگ می داند و از کشورهای شریک می خواهد که در راستای حفظ و نگهداری این پروژه همکاری کنند.

آقای دیسای می گوید: “نبود دیدگاه واحد میان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در بخش هایی مالی و جذب کارگر چالش بزرگ میان این کشورها است. این کشورها باید در راستای حفظ و نگهداری این پروژه همکاری کنند.”

پروژه تاپی در سال ۲۰۰۷ به هدف انتقال گاز ار ترکمنستان از طریق خاک افغانستان به کشورهای پاکستان و هند طرح ریزی شد. مسوولان این پروژه می گویند که کار عملی آن از سال ۲۰۱۸ آغاز و تا سال ۲۰۲۲ تکمیل خواهد شد. این پروژه از ولایت ‌های هرات، فراه، هلمند و کندهار در خاک افغانستان می گذرد.

نوشته‌های مرتبط


Top