دومین دهلیز هوایی میان افغانستان و هند گشایش یافت

دومین دهلیز هوایی میان افغانستان و هند به گونه رسمی گشایش یافت. معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که با گشایش این دهلیز، زمینه صادرات بیشتر محصولات کشور مساعد خواهد شد.

هم اکنون میزان داد و ستد بازرگانی میان افغانستان و هند سالانه به ششصد میلیون دالر می رسد. در چهارماه گذشته این دومین دهلیز هوایی میان افغانستان و هند است که گشایش می یابد. هدف از گشایش دومین دهلیز هوایی با هند، زمینه سازی برای صادرات بیشتر محصولات کشور گفته می شود.

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از کاستی ها در قانون تجارت کشور سخن می زند و می گوید که تا چهار ماه دیگر تعدیلات و اصلاحات اساسی در قانون تجارت به میان خواهد آمد.

درهمین حال، خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع می گوید که با گشایش این دهلیز هوایی، میزان داد و ستد بازرگانی میان افغانستان و هند از هشت صد میلیون دالر به یک میلیارد دالر در سال افزایش خواهد یافت.

هند در پانزده سال گذشته صدها میلیون دالر در بخش هایی مختلف در کشور کمک کرده است. هم اکنون ۱۱۶ پروژه ازسوی این کشور حمایت مالی و تخنیکی می شود. در کنار این مسایل، صدها تن از نیروهای امنیتی نیز در هند مصروف آموزش استند.

نوشته‌های مرتبط


Top