وزیر مالیه: برای دریافت راه های جدید عایداتی تلاش ها جریاد دارد

وزیر مالیه می گوید که در سند بودجه ملی سال ۱۳۹۷ تلاش شده است تا منابع عایداتی کشور افزایش یابد.

نزدیک به یکماه قبل وزارت مالیه طرح بودجه ملی سال ۱۳۹۷ را به شورای ملی ارایه کرد. اعضای مجلس نمایندگان سند بودجه را به دلیل نامتوازن بودن رد کردند. در تازه ترین مورد مجلس سنا پیشنهاد های را مبنی بر ار تقای سکتور زراعت، بلند بردن شفافیت در جمع آوری عواید و متوازن سازی بودجه به وزارت مالیه سپرده است. اکنون اکلیل حکیمی وزیر مالیه می گوید که در سند بودجه به خواسته های اعضای شورای ملی توجه شده است و تلاش های این وزارت به هدف در یافتن راه های جدید عایداتی ادامه دارد. وزیر مالیه همچنان از افزایش عواید داخلی کشور خبر می دهد و می گوید که در سال مالی گذشته نزدیک به ۱۷۰ میلیارد افغانی از عواید داخلی جمع آوری شده است. این درحالیست که طرح بودجه ملی سال ۱۳۹۷ ازسوی مجلس نمایندگان رد شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top