مقام ولایت بلخ و مساله ی رفتن و ماندن استاد عطا محمد نور

تنش میان ارگ و والی بلخ، از یک هفته به این سو سرخط خبرها و موضوع داغ بحث های رسانه ها را به خودش اختصاص داده و سبب شده است صف های جدید سیاسی شکل بگیرد. در حالی که آخرین موقف رسمی ارگ در این مورد اعلام پذیرش استعفای عطا محمد نور از مقام ولایت بلخ و جاگزینی او است،  حزب جمعیت اسلامی افغانستان با ایستادن در برابر این تصمیم و موقف های تند، جو تازه ی سیاسی را رقم زده است. عطا محمد نور والی بلخ و رییس اجرایی جمعیت اسلامی، دی روز در یک موقف تند و کماکان بی پیشینه، با تاکید بر بقای خودش در مقام ولایت بلخ گفت، تنها جمعیت اسلامی است که در این مورد تصمیم می گیرد و نه حکومت.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top