حاکمیت سیاسی و نوع ساختار کنونی میراث کی است؟

تاریخ سیاسی افغانستان پیش از ۱۳۸۰ خورشیدی، تاریخ خونین است. پیش از سال ۸۰ خورشیدی، هر کسی در کرسی قدرت افغانستان تکیه زده، حتما با ریختاندن خون‌های را در این مسیر ریختانده و سرهای را زیر بال کرده است.

اما در سال ۱۳۸۰ خورشیدی، مردی با روح لطیف ادبیات سیاسی افغانستان را تغییر داد. استاد برهان الدین ربانی، رییس جمهور دولت اسلامی افغانستان برای اولین بار قدرت را به حامدکرزی به شکل مسالمت آمیز تحویل داد و خود از این کرسی کنار رفت. استاد ربانی توسط شورای حل و عقد قدرت را به طور مشروع به دست آورد و به گونه مسالمت آمیز آن دوباره انتقال داد.اما آنچه نیازمند تحلیل و بررسی است، بحث دنبال کردن مسیر است که در سال ۱۳۸۰ به عنوان یک خط دموکراتیک سیاسی کشیده شد.

آیا رهبران سیاسی پس از استاد ربانی، مسیر دموکراتیک سیاست و قدرت دنبال کرده اند؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top