“وزارت اطلاعات و فرهنگ در جلوگیری از تهاجم فرهنگی به کشور ضعیف عمل می کند”

شماری از آگاهان فرهنگی، تهاجم فرهنگی را بدتر از تهاجم نظامی می دانند و می گویند که وزارت اطلاعات و فرهنگ در کار جلوگیری از ورود فرهنگ های بیگانه در کشور ضعیت عمل کرده است.

در کنار جنگ گرم، تهاجم فرهنگی بیگانه بدترین نوع تسخیر ملت ها گفته می شود. هجوم فرهنگ بیگانه به گونه آهسته و نرم می تواند ملت های یک سرزمین را از درون نابود کند. رسانه موثر ترین زبان تهاجم فرهنگی پنداشته می شود. به همین بهانه، مرکز فعالیت های فرهنگی و اجتماعی تبیان، گفتمان پژوهشی را تحت عنوان “تهاجم فرهنگی و جوانان” در کابل راه اندازی کرده است.

ظاهرا دیده شده است که در تمام کشور ها، ادارات امور فرهنگی این موارد را به بررسی می گیرد. در افغانستان هم وزارت اطلاعات و فرهنگ مسوولیت دارد تا جلو ورود فرهنگ های بیگانه را به کشور بگیرد. اما آیا این نهاد توانسته به وظایف اصلی خود رسیدگی کند؟

شماری از آگاهان فرهنگی، تهاجم فرهنگی را بدتر از تهاجم نظامی می دانند. سید باقر عضو مرکز فرهنگی تبیان و آگاه فرهنگی می گوید که وزارت اطلاعات و فرهنگ در کار جلوگیری از ورود فرهنگ های بیگانه در کشور ضعیت عمل کرده است.

آقای باقر از سران حکومت به ویژه مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ می خواهد که جلو نشرات فرهنگ وارداتی را در کشور بگیرد.

در حالی شماری از آگاهان وزارت فرهنگ را به بی کفایتی در راستای مسوولیت هایش متهم می کنند که این نهاد در بیش از سه سال عمر حکومت وحدت ملی بیشتر از سوی سرپرستان اداره شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top