بلخی: رقم برگشت اجباری پناهجویان کاهش یافته است

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که میزان برگشت اجباری پناهجویان به کشور طی سال جاری کاهش یافته است.

همزمان با روز جهانی مهاجرین یکبار دیگر مساله مهاجرت پیامد ها و چالش های آن به بررسی گرفته شد. در مراسم بزرگداشت از روز جهانی مهاجرت، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان با بر شمردن دستآورد های این وزارت در راستای رسیدگی به مشکل پناهجویان، فعالیت های این اداره را چشم گیر می خواند.

سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان کاهش برگشت اجباری پناهجویان و رسیدگی به وضعیت بیجا شدگان داخلی را نیز از دستآورد های این وزارت عنوان می کند. آقای بلخی می گوید که در سال جاری بیش از هفت صد تن از شهروندان کشور از کشور های اروپایی برگشت داده شده اند.

درهمین حال، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت نیر مهاجرت را یک چالش جدی در کشور می داند و بر کار بیشتر در این راستا تاکید می کند.

از سویی هم، توبی لیندرز معاون فرستاد ویژه سازمان ملل برای افغانستان وضعیت عودت کنندگان را اسفناک می خواند.

آقای لیندرز می گوید: “باید زمینه های که برای عودت کنندگان وعده سپرده می شود فراهم شود. مکتب،کلینک و مسکن برای شان فراهم شود. ما از حکومت وحدت ملی می خواهم به وضعیت عودت کنندگان توجه جدی کند.”

هژده دسامبر مصادف است با روز جهانی مهاجرت. از این روز همه ساله در کشور گرامیداشت می شود. افغانستان از کشور های است که هم اکنون نزدیک به شش میلیون مهاجر در کشورهای ایران، پاکستان و کشورهای اروپایی دارد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top