قرار داد ساخت سه پروژه توسعه ای در ارگ ریاست جمهوری امضا شد

موافقت‌نامه های ترمیم سرک غزنی- کندهار، پروژه احداث سرک قیصار- دره بوم و لین انتقال برق دوصد و بیست کیلوولت از کابل الی ننگرهار در جلسه شورای عالی اقتصاد با حضور داشت رییس جمهورغنی در ارگ به امضا رسید.

جلسه شورای عالی اقتصادی (روز یکشنبه ۲۶ قوس/آذر) در ارگ برگزار شد. در این جلسه موافقت ‌نامه های ترمیم سرک غزنی- کندهار، پروژه احداث سرک قیصار- دره بوم و لین انتقال برق ۲۲۰ کیلوولت از کابل الی ننگرهار میان وزارت مالیه و بانک توسعه ای آسیایی امضا شد. مصطفی آریا رییس هماهنگی پروژه های وزارت مالیه می گوید که ارزش این پروژه ها ۴۲۰ میلیون دالر است که از آغاز سال ۲۰۱۸ تا ختم سال ۲۰۲۲ تکمیل خواهد شد.

آقای آریا همچنان می گوید که با تکمیل شدن پروژه انتقال لین برق ۲۲۰ کیلو ولت از کابل الی ننگرهار حدود سه صد میگاوات انرژی برق وارداتی از ترکمنستان، ازبیکستان و تاجکستان به شرق کشور انتقال می شود.

درهمین حال سرپرست بانک توسعه آسیایی در افغانستان می گوید که با تکمیل پروژه انتقال لین برق ۲۲۰ کیلو ولت از کابل الی ننگرهار، ۲۲۰ کیلو ولت انرژی برق برای دو پارک صنعتی در شرق افغانستان تهیه خواهد شد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top