درآمدهای اداره مستقل هوانوردی ۳۴ درصد افزایش یافته است

مسوولان اداره مستقل هوانوردی از افزایش سی و چهار درصدی درآمدهای این اداره خبر می دهند. رییس این اداره می گوید که در سال جاری مالی نسبت به سال گذشته مالی سی و چهار درصد درآمدهای این اداره افزایش را نشان می دهد.

افزایش درامد می تواند کشور را به خود کفایی برساند. حکومت نتوانسته تاهنوز بودجه عادی اش را از درآمدهای داخلی تمویل کند. با این همه اداره مستقل هوانوردی ملکی از افزایش درامد این اداره خبر می هد. محمود شاه حبیبی رییس این اداره می گوید که درآمدهای این اداره ۳۴ درصد افزایش را نشان می دهد. آقای حبیبی تاکید می کند که در تمام فرودگاه ها سیستم را دار فعال شده است و روند انتقال مسوولیت فرودگاه ها از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی ادامه دارد. رییس اداره هوانوردی همچنان وعده می دهد که در سال پیش رو برنامه های توسعه ای را در فرودگاه زابل، کندز، فراه، خوست و جاغوری غزنی عملی می کند. به گفته آقای حبیبی، تاهنوز اداره هوانوردی شصت درصد بودجه توسعه ای خود را به مصرف رسانده است.

برچسب ها

Top