والی زابل بر بهبود وضعیت معارف در این ولایت تاکید می کند

والی زابل از از اعمار یک باب مکتب به ارزش هژده میلیون افغانی در این ولایت خبر می دهد. این مکتب از بودجه توسعه ای وزارت معارف اعمار شده است.

هنوزهم معارف افغانستان در بدترین وضعیت آموزشی قرار دارد. کم توجهی حکومت برای بلند بردن سطح کیفی معارف از نارسایی های جدی است که طی بیش از یک و نیم دهه به آن کمتر پرداخته شده است. خیال محمد حسینی والی زابل هنگام گشایش یک باب مکتب تازه اعمار شده در این ولایت گفت که هنوزهم سطح کیفی معارف این ولایت بهبود نیافته است. این مکتب به ارزش هژده میلیون افغانی از بودجه توسعه ای وزارت معارف اعمار شده است.

انتقادهای وجود دارد که با سرازیر شدن کمک های ملیاردی جامعه جهانی در شانزده سال اخیر به وزارت معارف، این وزارت هنوزهم نتوانسته است از این کمک ها در زمینه اعمار مکتب های مدرن، تهیه مواد درسی و ارتقای ظرفیت دانش آموزان استفاده کند. رییس شورای ولایتی زابل کمک های حکومت مرکزی را در راستای بهبود کیفی معارف این ولایت کافی نمی داند و از حکومت می خواهد که بیشتر از هر چیز دیگر به معارف این ولایت توجه کند.

مسوولان وزارت معارف موجودیت برخی از مشکلات در معارف کشور را می پذیرند، اما می گویند که نصاب آموزشی کشور با معیار های آموزشی در سطح منطقه همخوانی دارد.

نوشته‌های مرتبط


Top