برای یازده هزار عودت کنند و بیجاشده داخلی کمک صورت می گیرد

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که برای یازده هزار عودت کننده و بیجاشده داخلی در سه ولایت کمک مالی صورت می گیرد.

“سکوپ” برنامه ای است که از سوی نمایندگی دفتر پروگرام غذایی جهان راه اندازی شده و از سوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان مدیریت می شود. هدف از این برنامه ثبت و راجستر تمام آسیب دیدگان و مهاجران و عودت کنندگان کشور است. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که نمایندگی دفتر پروگرام غذایی جهان در کابل برای بیش از یاده هزار عودت کننده و بیجاشده داخلی در ولایت های کابل، ننگرهار و کندهار که تازه در برنامه “سکوپ” راجستر شده اند، کمک مالی می کند.

در همین حال، یعقوب حیدری والی کابل با تاکید بر رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان در کابل می گوید که باید برای مهاجران و بیجاشدگان برنامه های زیربنایی در نظر گرفته شود.

نماینده دفتر پروگرام غذایی جهان در کابل می گوید که این برنامه به گونه شفاف عملی خواهد شد. وی می افزاید که در آینده کمک های دیگر نیز به عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی از سوی این نهاد صورت خواهد گرفت.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top