انتقاد اعضای شورای ملی از نقش مخرب آمریکا در کشورهای اسلامی

شماری از اعضای شورای ملی می گویند که جنگ کنونی در افغانستان و دیگر کشور های اسلامی به موجودیت پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان و منطقه ربط دارد. معاون دوم مجلس سنا حضور نظامی آمریکا را عامل عمده جنگ در افغانستان و دیگر کشور های اسلامی می داند.

محمد آصف صدیقی معاون دوم مجلس سنا می گوید که در حضور آمریکا ختم جنگ و رسیدن به صلح پایدار در کشور به دور از امکان است. آقای صدیقی آمریکا را متهم می کند که در کار مبارزه با هراس افگنی صادق نیست و به نحوی از گروه های هراس افگن و قاچاقچیان مواد مخدر حمایت می کند.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان نیز به حضور نظامی آمریکا در کشور خوشبین نیستند. عبدالرووف انعامی عضو مجلس نمایندگان می گوید که آمریکا در پی منافع خود در افغانستان است و نمی خواهد صلح در کشور تامین شود.

هفده سال از حضور نظامی آمریکا در افغانستان می گذرد، اما هنوزهم صلح و امنیت رویای دیرینه برای شهروندان کشور است.

نوشته‌های مرتبط


Top