وزیر امور خارجه کشور با رییس سازمان امنیت و همکاری اروپا دیدار کرد

صلاح الدین ربانی وزیر خارجه  کشور، در حاشیه  نشست وزیران خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا با رییس سازمان امنیت و همکاری اروپا دیدار کرد.

در این دیدار وزیر خارجه با ستایش از پشتیبانی سازمان امنیت و همکارى اروپا براى بالا بردن ظرفیت نیرو هاى امنیتى افغانستان، خواستار بیشتر شدن این حمایت ها شد. وزیر خارجه کشور برگزارى انتخابات مجلس نمایندگان را در سال آینده با اهمیت خواند و نظارت سازمان هاى اروپاى از این روند را نیز مهم دانست. در همین حال، رییس سازمان امنیت و همکاری اروپا می گوید که تلاش خواهد کرد تا روابط با افغانستان به عنوان عضو همکار سازمان امنیت و همکارى اروپا، گسترده تر شود.

نوشته‌های مرتبط


Top