دیدار وزیر امور خارجه کشور با وزیر امور خارجه تاجیکستان

وزیر خارجه کشور، در حاشیه نشست وزیران خارجه سازمان امنیت و همکارى اروپا با سراج الدین اصل اوف وزیر خارجه تاجیکستان دیدار کرد.

در این دیدار وزیر خارجه  کشور، تقویت، گسترش و بهبود روابط با تمامى همسایه ها به ویژه همسایه هاى شمالى کشور را مهم خوانده است. در این دیدار دو طرف روى همکارى هاى اقتصادى، سیاسى، تکمیل پروژه هاى اقتصادى تاپى، خطوط راه آهن که کشور های آسیاى میانه را به هم وصل مى کند، اهمیت خط راه آهن تاجیکستان- افغانستان-ترکمنستان و اجراى پروژه ى راه آهن که کشور هاى آسیاى میانه را به خلیج فارس وصل می کند، بحث کردند.

نوشته‌های مرتبط


Top