وزیر امور خارجه کشور مجتمع جدید سفارت افغانستان در تاشکند را تهداب گذاری کرد

صلاح الدین ربانى وزیر امور خارجه ى کشور و عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه جمهورى ازبیکستان، مجتمع جدید سفارت افغانستان در تاشکند را تهداب گذاری کردند.

صلاح الدین ربانى، ساختِ مجتمع جدید سفارت افغانستان در تاشکند را گامِ مهم در راستاى گسترش روابط میان دو همسایه خواند و بر بهبود روابط میان همسایه ها و منطقه تأکید کرد. همچنین، قرار است به زودى سفارت افغانستان در شهر آتن در جریان سفر وزیر امور خارجه کشور افتتاح شود.

نوشته‌های مرتبط


Top