محمد خان: کارکرد حکومت در راستای بهبود وضعیت طبابت در کشور قناعت بخش نیست

معاون اول ریاست اجرایی از کارکرد حکومت در راستای فراهم سازی نیاز های ابتدایی در بخش طبابت انتقاد کرد.

یک مجتمع طبی با حضور شماری از مقام های بلند پایه حکومتی در کابل افتتاح شد. انجینیر محمد خان معاون اول ریاست اجرایی می گوید که در چند سال گذشته حکومت به ضرورت های ابتدایی عرضه خدمات صحی و تقویت مراکز درمانی کم توجهی کرده است. وی ابراز امید واری می کند که با گشایش این مرکز درمانی، نیازمندی های شهروندان کشور در کار تداوی بیماران شان در داخل کشور فراهم شود.

درهمین حال، محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح می گوید که حکومت باید تسهیلات بیشتری را به سرمایه گذاران در بخش سکتور خصوصی به ویژه در بخش طبابت فراهم کند. بر بنیاد آمار ها، شهروندان کشور سالانه میلیون ها دالر از بهر تداوی در کشور های خارجی هزینه می کنند.


Top