کمیسیون انتخابات طرح تازه‎ برای برگزاری انتخابات ارایه کرد

کمیسیون مستقل انتخابات طرح تازهای برای برگزاری انتخابات ارایه کرده است. بر اساس این طرح شهروندان کشور به اساس شناسنامه های کاغذی که دارند در انتخابات رای خود را استعمال خواهند کرد و کارت های رای دهی باطل خواهد شد.

کمیسیون مستقل انتخابات طرح تازه ای را برای برگزاری انتخابات با احزاب سیاسی کشور شریک کرد. بر اساس این طرح، شهروندان کشور بر اساس شناسنامه های کاغذی در انتخابات رای خود را استعمال می کنند و کارت ها رای دهی باطل خواهد شد. وسیمه بادغیسی سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که اداره مرکزی احصاییه وعده داده است که ده میلیون شناسنامه کاغذی جدید برای شهروندان کشور توزیع کند. سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات همچنان می گوید که عملی شدن این طرح مصارف انتخابات را کاهش می دهد و در شفافیت انتخابات نیز موثر است.

بر اساس تقویم انتخابات، شانزده سرطان/تیر سال آینده زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شورا های ولسوالی اعلام شده است. احزاب سیاسی عملی شدن این طرح را زمان گیر می دانند و می گویند که هدف این طرح وقت کشی است و نمی تواند جلو تقلب انتخاباتی را بگیرد.

این سخنان در حالی مطرح می شود که نهادهای ناظر بر روند انتخابات پیش از این گفته اند که حکومت در صدد مهندسی کردن انتخابات به نفع خود است. اختلاف ها میان اعضای کمیسیون های انتخاباتی چالش دیگریست که روند انتخابات شفاف و عادلانه را در کشور آسیب پذیر کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top