از روز جهانی «رضا کار» در کابل گرامی داشت شد

از روز جهانی “رضا کار” در کابل گرامیداشت شد. معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ بر نهادینه شدن فرهنگ رضا کاری در کشور تاکید می کند.

پنجم دسامبر مصادف است با روز جهانی “رضا کار”، از این روز همه ساله در سراسر جهان بزرگداشت می شود. هر چند بزرگداشت از روز جهانی “رضاکار” در کشور نمادین بوده و تاکنون این فرهنگ جا نیافتاده است، اما حکومت به ویژه وزارت اطلاعات و فرهنگ تلاش می کند تا فرهنگ رضا کاری در کشور نهادینه شود. کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که فرهنگ رضا کاری باید در کشور نهادینه شود. آقای سادات از جوانان می خواهد که در کار های رضا کارانه سهم بگیرند.

در همین حال، شماری از رضا کاران راه اندازی این گونه برنامه ها را مقطعی و پروژه ای می خوانند.

آگاهان باور دارند که ترویج فرهنگ رضا کاری باید از خانواده، مکتب ها و دانشگاه ها آغاز شود. آنان می گویند تا زمانی که این فرهنگ در جامعه حاکم نشود، بزرگداشت از این روز ها راه بجایی نخواهد برد.

نوشته‌های مرتبط


Top