تعبیض جنسیتی یا نبود ضیافت؟

مجلس نماینده پس از دو روز شنیدن برنامه های وزیران پیشنهادی حکومت، برای آن ها صندق گذاشت. از میان دوزاده وزیر که برای شان صندق گذاشته شده بود، تنها یک زن نتوانست رای مورد اعتماد مجلس را به دست آورد. رای عدم اعتماد به نرگس نهاد و سرپرست وزارت معادن، واکنش های را نیز به دنبال داشت. شماری اعضای پارلمان را متهم به تعبیض جنسیتی کردند و شماری دیگری نیز به این باور اند که شاید نرگس نهان نتوانسته است دل اعضای مجلس را به دست آورد. اما حالا کدام احتمال می تواند جدی و نزدیک به واقعیت باشد؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top