انتقاد فعالان حقوق زن از عملکرد کمیسیون منع خشونت علیه زنان در کشور

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان، نقش کمیسیون منع خشونت علیه زنان را در کار رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در کشور ضعیف عنوان می کند. یافته های این نهاد نشان می دهد که در پنج ولایت کشور تاکنون آمار دقیق خشونت علیه زنان ثبت نشده است.

پس از سال ۲۰۰۱ و حضور جامعه جهانی در افغانستان، ده ها نهاد مدافع از حقوق زنان در کشور تاسیس شد. در کنار این، حکومت برای کاهش سطح خشونت علیه زنان کمیسیون منع خشونت علیه زنان را ایجاد کرد. یافت های نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان نشان می دهد که کمیسیون منع خشونت علیه زنان در کار رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در کشور ضعیف عمل کرده است.

ریاست کمیسیون منع خشونت علیه زنان را در مرکز وزیر امور زنان به عهده دارد و در ولایت ها کمتیه های این کمیسیون از سوی رییسان امور زنان اداره می شود. زرقا یفتلی عضو نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان می گوید که کمیسیون منع خشنونت علیه زنان در کار نظارت و گزارش دهی ضعیف عمل می کند.

باوجود تلاش های نهادهای مدافع حقوق زن و حکومت در راستای کاهش سطح خشونت ها علیه زنان، دیده می شود که با گذشت هر سال نتنها آمار خشونت علیه زنان کاهش پیدا نکرده بلکه در حال افزایش نیز است.

نوشته‌های مرتبط


Top