انتقاد سناتوران از برخورد اعضای مجلس نمایندگان با نرگس نهان نامزد وزیر وزارت معادن

انتقاد از برخورد اعضای مجلس نمایندگان با نرگس نهان نامزد وزارت معادن و پترولیم. شبکه زنان افغان و شماری از اعضای مجلس سنا می گویند که بانو نهان قربانی روحیه زن ستیزانه اعضای مجلس نمایندگان شده است.

از مجموع دوازده وزیر پیشنهادی حکومت، تنها یک وزیر زن از سوی مجلس نمایندگان رد شد و باقی توانستند موفقانه از غربال مجلس بگذرند. شماری از اعضای مجلس سنا از برخورد اعضای مجلس نمایندگان با نرگس نهان نامزد وزارت معادن و پترولیم انتقاد می کنند. صدیقه بلخی عضو مجلس سنا می گوید که بانو نهان قربانی روحیه زن ستیزانه اعضای مجلس نمایندگان شده است.

روز گذشته شماری از اعضای مجلس نمایندگان نیز هم قطاران شان را به زن ستیزی متهم کردند. درهمین حال، شبکه زنان افغان از حکومت می خواهد که نرگس نهان را در وزارت معادن و پترولیم ابقا کند. نرگس نهان نامزد وزارت معادن و پترولیم با کسب ۱۰۷ رای نتوانست اعتماد اعضای مجلس را به دست آورد.

نوشته‌های مرتبط


Top