یازده نامزد وزیر جدید کابینه از مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفتند

یازده نامزد وزیر جدید کابینه از سوی مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفتند. از میان دوازده نامزد وزیر که هفته گذشته جهت کسب رای اعتماد نمایندگان از سوی حکومت معرفی شده بود، تنها نرگس نهان نامزد وزیر معادن نتوانست رای اعتماد مجلس را کسب کند.

مجلس نمایندگان (روز دوشنبه ۱۳ قوس/آذر) روند رای دهی به نامزد وزیران جدید کابینه را آغاز کرد و به یازده نامزد وزیر رای اعتماد داد. از میان دوازده نامزد وزیر که هفته گذشته جهت کسب رای اعتماد نمایندگان از سوی حکومت معرفی شده بودند تنها نرگس نهان نامزد وزیر معادن نتوانست رای اعتماد مجلس را کسب کند.

طارق شاه بهرامی نامزد وزیر وزارت دفاع ملی، ویس احمد برمک نامزد وزیر وزارت امور داخله، محمد شفیق گل اغا شیرزی نامزد وزیر وزارت سرحدات اقوام و قبایل، یما یاری نامزد وزیر وزارت فواید عامه، مصطفی مستور نامزد وزیر وزارت اقتصاد، نجیب الله خواجه عمری نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی، فیض الله ذکی نامزد وزیر وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، شهزاد گل اریوبی نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، حمید طهماسی نامزد وزیر وزارت ترانسپورت، نصیر احمد درانی نامزد وزیر وزارت زراعت و مالداری و مجیب الرحمن کریمی نامزد وزیر وزارت احیا و انکشاف دهات توانستند رای اعتماد مجلس نمایندگان را کسب کنند.

از این میان نرگس نهان نامزد وزیر وزارت معادن و پترولیم نتوانست اعتماد اعضای مجلس را کسب کند.

شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری رای گرفتن یازده نامزد وزیر از سوی مجلس را یک موفقیت برای حکومت می داند.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان ابراز امیدواری می کنند که وزیران جدید به تمام مردم یکسان خدمت کنند. درهمین حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان همکاران شانرا به زن ستیزی متهم می کنند و می گویند که اعضای مجلس به یگانه نامزد وزیر زن رای تایید ندادند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top