وزارت امور زنان از حضور کمرنگ زنان در نهادهای حکومتی نگرانی می کند

وزارت امور زنان از حضور کمرنگ زنان در نهادهای حکومتی نگرانی می کند. مسوولان این وزارت می گویند که باید حضور زنان در کمیسیون خدمات ملکی پنجاه درصد باشد.

شماری از نهادهای مدافع از حقوق زنان برنامه ای را به هدفت ارتقای ظرفیت زنان در کابل راه اندازی کرده اند. در این برنامه، روش های ارتقای ظرفیت در محل کار به زنان آموزش داده می شود. نبیله مصلح معاون وزارت زنان از حضور کمرنگ زنان در نهادهای حکومتی نگرانی می کند. بانو مصلح می گوید که باید حضور زنان در کمیسیون خدمات ملکی پنجاه درصد شود.

در همین حال، مقدسه یورش کمیشنر کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی می گوید که مشکلات اداری در شماری از ادارات حکومتی از علت های حضور کمرنگ زنان در چوکات دولت است.

وزارت تجارت به نهادهای مدافع از حقوق زنان وعده می دهد که رابطه میان ادارات غیر دولتی و نهادهای مدافع حقوق زنان را برقرار می کند تا مسولان ادارات خصوصی در استخدام ها به زنان توجه کنند. مسوولان این وزارت همچنان می گویند که در سال پیش رو اداره مخصوص خانم ها در چهارچوب وزارت تجارت ایجاد می شود تا در بخش های سرمایه گزاری و بازرگانی زنان متشبث را همکاری کند.

نوشته‌های مرتبط


Top