اعتراض نماینده گان از برخورد تعبیض آمیز حکومت در روند معرفی نامزد وزیران

در حالی که هنوز صندوق برای رای به وزیران گذاشته نشده است، شماری از نماینده گان می گویند، رهبری حکومت وحدت ملی به ورند ملت سازی در کشور هیچ گونه توجه ای ندارد. هفته گذشته دوزاده نامزد وزیر کابینه حکومت وحدت ملی، برای گرفتن رای به مجلس نماینده گان معرفی شدند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top