همایش تحت عنوان “راهکار اسلام برای محو خشونت علیه زنان” از سوی جمعیت اسلامی برگزار شد

بخش بانوان سازمان جوانان جمعیت اسلامی افغانستان برای واکاوایی حقوق زنان و دیدگاه اسلام در پیوند به زنان همزمان با روز جهانی محو خشونت علیه زنان و میلاد پیامر اعظم ص همایش عملی را تحت عنوان “راهکار اسلام برای محو خشونت علیه زنان” به راه انداخته است. اشتراک کنندگان ضمن بررسی جایگاه زن در اسلام به مسایل فقهی و تاریخی حقوق زنان نیز پرداخته اند. آنان رسم عنعناتی که بار آورنده خشونت علیه زنان در کشور است را به دور از آموزه های اسلامی می دانند و می گویند هر گونه عملی که خشونت را ترویج کند ضد اسلام است.

اشتراک کنندگان همچنان کار های صورت گرفته برای احقاق حق زن در کشور را بسنده نمی دانند و با تاکید بر عملی شدن قوانین برای جلوگیری از خشونت علیه زنان در کشور خواهان ایجاد موج بیداری برای احقاق حقوق زن استند.

آنان همچنان می گویند که خشونت علیه زنان به معنای نفی کرامت انسانی زن عنوان می کنند و بر نهادینه سازی انسان شناسی اسلام تاکید می کنند.

این همایش برای یک روز با حضور صد ها زن در کابل برگزار شد. در این همایش دانشجویان، استادان دانشگاه و آگاهان مسایل حقوق زن اشتراک کردند.

نوشته‌های مرتبط


Top