فعالان مدنی کارکرد حکومت را در امر مبارزه با فساد اداری ناکام می خوانند

شماری از فعالان مدنی نشستی را به هدف ارزیابی چگونگی کارکرد حکومت وحدت ملی علیه فساد اداری در کابل برگزار کرده اند. اشتراک کنندگان این نشست، کارکرد حکومت را در راستای محو فساد در ادارات حکومتی ناکام می دانند.

با این حال، سرور جوادی مشاور معاونیت دوم ریاست جمهوری موجودیت فساد را در اداره های حکومتی می پذیرد، اما می گوید که مبارزه جدی در برابر این پدیده در کشور شدت بیشتر خواهد گرفت.

فساد پس از امنیت از عمده ترین چالش در برابر حکومت است. پیش از این مقام های حکومتی از روی دست گیری برنامه هایی به هدف نابودی فساد در ادارات حکومتی خبرداده اند، شعارهای که ظاهرا روی کاغذ مانده است.

نوشته‌های مرتبط


Top