ارگ: کمیسیون های انتخاباتی از نبود زیر ساخت ها آسیب پذیرند

ریاست جمهوری می گوید با آن که یک میلیارد دالر در بخشی انتخابات در کشور به مصرف رسیده، اما هنوزهم کمیسیون های انتخاباتی از نبود زیر ساخت ها آسیب پذیرند.

با آن که نهاد های ناظر بر روند انتخاباتی حکومت را به مهندسی کردن انتخابات به نفع خود متهم می کنند، اما سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری می گوید کسانی که در روند انتخابات مداخله کنند، با آنان برخورد جدی خواهد شد. آقای مرتضوی می افزاید که حکومت اراده برگزاری انتخابات را دارد، اما انتخاباتی که شفاف، عادلانه و قابل قبول مردم افغانستان باشد.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که پیش از این  نهادهای ناظر بر روند انتخابات گفته اند که حکومت برای بر گزاری انتخابات اراده ندارد و با گذشت هر روز ارداده سیاسی برای برگزاری انتخابات در کشور کاهش پیدا می کند.

نوشته‌های مرتبط


Top