عمق بحران در حکومت وحدت ملی؛ روابط میان دولت و ملت در چه سطحی است؟

حکومت وحدت ملی که بیش از سه سال پیش بر پایه ی توافق نامه یی، با بستن تعهدات زیاد و سردادن وعده های بی شمار روی کار آمد، حالا که در نیمه ی کوتاهی از عمرش به سر می برد، به هیچ یک از تعهداتش عمل نکرده است. انتقادات از حکومت به گونه ی روز افزونش رو به افزایش است و جریان ها و حلقات زیادی سیاسی شکل گرفته و در برابر حکومت وحدت ملی ایستاده اند، که اخیرا شماری از آن ها، دم از برگزاری لوی جرگه و حکومت موقت می زنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top