دانش: قانون محو خشونت علیه زنان باید تصویب شود

معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که برای بهبود وضعیت زنان در کشور باید قانون محو خشونت علیه زنان تصویب شود.

بیست و پنجم نوامبر برابر است با روز جهانی محو خشونت در برابر زنان. از این روز همه ساله در کشور های مختلف بزرگداشت می شود. شماری از زنان با آنکه دستاوردهای شانرا در یک دهه گذشته چشمگیر می دانند اما می گویند که حکومت در راستای رسیدگی به پرونده های خشونت در برابر زنان کشور ناکام بوده است.

در همین حال، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که وضعیت زنان در کشور بهبود یافته است. آقای دانش می افزاید که برای بهبود هرچه بیشتر وضعیت زنان باید قانون محو خشونت علیه زنان تصویب شود.

نگرانی ها نسبت به افزایش خشونت ها در برابر زنان در حالی مطرح می شود که در بخش هایی از کشور هنوزهم شماری از زنان با خشونت های خانوادگی و محیطی رو به رو استند.

نوشته‌های مرتبط


Top