برای دانش آموزان دو صد مکتب در شهر کابل برنامه آموزشی راه اندازی می شود

شماری از جوانان برنامه آموزشی را به هدف ارتقای استعداد دانش آموزان در بیشتر از دوصد مکتب دولتی برای سه ماه در کابل راه اندازی کرده اند.

چیزی کم یک ماه مانده است که مکتب های دولتی در مناطق سرد سیر کشور برای سه ماه رخصت شود. شماری از جوانان می خواهند در کابل برنامه آموزشی را به هدف رشد استعدادهای دانش آموزان راه اندازی کنند.

میثم احمدی یکی از این جوانان می گوید که فقر فرهنگی، نبود استادان مسلکی و عدم اقتصاد کافی از چالش های است که فراراه دانش آموزان در شهر کابل وجود دارد. آقای احمدی می افزاید که برای هر مکتب پنج پایه کمپییوتر، یک پایه جنراتور و مواد سوخت در جریان تدریس شان دراین سه ماه کمک خواهند کرد.

این درحالیست که شماری از دانش آموزان وزارت معارف را به بی برنامگی در عرصه رشد استعداد های جوانان کشور در فصل زمستان متهم می کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top