مردان ناشناس به صورت دو دختر در هرات تیزاب پاشیدند

مردان ناشناس بر صورت دو دختر در شهر هرات تیزاب پاشیدند.

محمد رفیق شیرزی مسوول رسانه ای شفاخانه حوزه وی هرات با تأیید این خبر می گوید که در صورت این دختران آثاری از تخریش دیده می شود. او می‌گوید این افراد اکنون در بخش سوختگی شفاخانه حوزه وی هرات تحت تداوی قرار دارند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top