حزب نهضت اسلامی افغانستان ارگ را به انحصار قدرت متهم می کند

حزب نهضت اسلامی با نگرانی از وضعیت جاری در کشور می گوید که سران حکومت وحدت ملی در پی راه اندازی جنگ در کشور اند.

سه سال و اندی از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد. حزب نهضت اسلامی می گوید در این مدت کشور نه تنها گواه بدتر شدن وضعیت امنیتی بوده، بلکه زد و بند های درونی حکومت و گذشته از آن تلاش های پیگر حکومت در راس شورای امنیت و ارگ ریاست جمهوری برای حذف رقبای سیاسی نیز وضعیت کشور را دو چندان بحرانی کرده است. حزب نهضت اسلامی با نگرانی از وضعیت جاری کشور، حکومت به ویژه شورای امنیت ملی ریاست جمهوری را به تلاش برای راه اندازی جنگ در کشور متهم می کند.

مولوی مختار مفلح رییس این حزب می گوید که سران حکومت با راه اندازی دسیسه و توطیه علیه رقبای سیاسی و دامن زدن به مسایل قومی تلاش می کنند تا زمینه تک محوری شانرا فراهم کنند. وی می افزاید که این تلاش ها به جای این که راه حلی برای چالش های کنونی باشد وضعیت را وخیم تر خواهد کرد.

درهمین حال، شماری از آگان هان سیاسی انحصار قدرت توسط یک فرد و تلاش برای حذف اقوام دیگر را برای آینده کشور خطر ناک می دانند. استاد عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی و والی ولایت بلخ در پیامی حکومت را به توطیه و دسیسه سازی و دامن زدن به مسایل قومی متهم کرده است.

و اما چرا وضعیت کشور با چنین حالتی روبه رو شده است؟ آگاهان ناکارایی دستگاه مدیریتی نظام، تک محوری و قومگرایی ارگ ریاست جمهوری را عامل اصلی این وضعیت عنوان می کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top