نگرانی جوانان از آلودگی محیط زیست در شهر کابل

شماری از جوانان برنامه رسامی و نقاشی روی دیواری های کابل را در در اعتراض به آلوده شدن محیط زیست در این شهر آغاز کرده اند. آنان هدف این برنانه را آگهی دهی مردم از اضرار و پیامد های ناگوار آلودگی هوا در این شهر عنوان می کنند.

گروه از نقاشان جوان آستین برزده اند تا تصویرهای همدلی و همدیگر پذیری را در نقاط مختلف شهر خشونت زده کابل رسامی کنند. این تیم نقاشان دیوارها و موانع کانکرتی کابل را درپشت رسامی هایی با پیام همزیستی مسالمت آمیز پنهان می کنند. آنان می گویند که نبود باغ های سبز، ترافیک، استفاده بی رویه از چوب سوخت و کم توجهی حکومت از موارد است که سبب آلودگی هوا در شهر کابل شده است.

محمد حارث یکی از نقاشان می گوید که دیوارهای کانکرتی چهره شهر کابل را تغییر داده و شهر را به زندان تبدیل کرده است. آقای حارث می افزاید که این بار برای شهروندان کابل با رسامی این تصویرها لبخند هدیه می کنند. این نقاشان از حکومت و باشندگان کابل می خواهند که در راستای جلوگیری از آلودگی هوای این شهر همکاری کنند.

این درحالیست که سالانه حدود بیست و هفت هزار تن در افغانستان به اثر آلودگی های محیط زیستی جان می دهند.

نوشته‌های مرتبط


Top