تأکید وزیر امور خارجه کشور بر اتصال منطقوی با محوریت افغانستان

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور بر اتصال منطقوی با محوریت افغانستان تأکید می کند. آقای ربانی که در هفتمین نشست همکاری های منطقوی در عشق آباد پایتخت ترکمنستان صحبت می کرد، گفت که کشورهای منطقه تنها می توانند از طریق برنامه های اقتصاد محور به ثبات دست یابند.

وزیر امور خارجه کشور می گوید که در شانزده سال گذشته سیاست خارجی افغانستان روی آغاز، تقویت و به کارگیری همکاری های منطقوی بوده است. آقای ربانی تأکید می کند که در حال حاضر نیاز به رشد اقتصاد و اعتماد سازی در منطقه بیشتر از هر زمانی دیگر احساس می شود. وزیر امور خارجه کشور، پایپ لاین گاز تاپی و پروژه انتقال برق پنجصد کیلوولت ترکمنستان به پاکستان را از نمونه های بارز همکاری های منطقه ای در بخش اقتصادی عنوان می کند و می گوید که این پروژه ها و پروژه های زیربنایی مهم دیگر اولویت های اساسی نشست همکاری های منطقوی یا ریکا را تشکیل می دهد.

وزیر امور خارجه کشور در هفتمین نشست همکاری های منطقوی همچنان تأکید کرده است که یکپارچگی اقتصادی یکی از ستون های کلیدی سیاست خارجی افغانستان را تشکیل می دهد. صلاح الدین ربانی افزوده است که دنبال کردن سیاست ها و راهبردهای برد و باخت به شکل جنگ های تحمیلی در افغانستان، ثبات منطقه را برهم می زدند و مانع رشد اقتصادی و توسعه پایدار می شود.

به باور آقای ربانی، تروریستان از بیکاری جوانان در افغانستان و منطقه استفاده می کنند و در صورت همگرایی اقتصادی در منطقه، فرصت های کاری برای نیروی جوان آماده می شود که به ثبات منطقه ای منجر خواهد شد.

نوشته‌های مرتبط


Top