نمایشگاه صنایع روستایی در کابل گشایش یافت

ده ها سرمایه گزار روستایی از پنج زون کشور که بیشتر شان بانوان اند تولیدات و صنایع دستی خویش را در کابل به نمایشگاه گذاشتند.

این تولیدات و صنایع دستی سرمایه گزاران روستایی در باغ بابر کابل به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه برای سه روز ادامه خواهد داشت. درحالیکه این سرمایه گزاران از برگزاری همچو نمایشگاه ها استقبال می کنند، اما می گویند که نبود بازار مناسب برای فروش تولیدات و صنایع دستی شان آنانرا با مشکل مواجه کرده است.

مجب الرحمن کریمی سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات برگزاری این گونه نمایشگاها را برای بازار یابی تولیدات روستایی و ایجاد فرصت های تجاری در داخل و خارج کشور مهم می خواند. به گفته آقای کریمی، وزارت احیا و انکشاف دهات تاکنون ۱۲۷ نمایشگاه برای بازار یابی و فروش فرآورده های روستایی برگزار کرده است. در این نمایشگاه صد سرمایه سهم گرفته اند.

نوشته‌های مرتبط


Top