اثرهای هنری ۲۰ تن از هنرمندان کشور جایزه دریافت کرد

اثرهای هنری بیست تن از هنرمندان کشور از برنامه رقابتی “کانکور جوایز هنری” جایزه دریافت کرده است. در این برنامه سه صد اثر هنری و فرهنگی برای به دست آوردن جوایز نامزد شده بود.

از چند سال به این سو وزارت اطلاعات و فرهنگ به هدف رشد هنرمندان برای پدید آوری اثرهای هنری و فرهنگی، آزمون رقابتی را میان اثرهای هنری و فرهنگی برگزار می کند. این اثرها پیش از نامزد شدن برای به دست آوردن جوایز، از سوی متخصصان هر بخش ارزیابی می شود. در آزمون کانکور جوایز هنری امسال بیش از سه صد اثر هنری و فرهنگی نامزد شده بود که از این میان وزارت اطلاعات و فرهنگ برای بیست اثر جایزه اهدا کرده است.

محمد رسول باور سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ راه اندازی این نوع رقابت ها را در راستای بلند بردن توانایی هنرمندان کشور مهم می داند. آقای باور می گوید که در انتخاب اثرهایی که مستحق جایزه شناخته شده اند، رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ نقشی ندارد. در حالی وزارت اطلاعات و فرهنگ آزمون رقابتی را میان اثرهای هنری و فرهنگی راه اندازی کرده است که ناامنی ها و سیاسی شدن نهادهای هنری و فرهنگی سبب شده است که در شانزده سال گذشته به بخش های هنری و فرهنگی کمتر توجه شود.

برچسب ها

Top