دادستانی کل در سال جاری نزدیک به ۳۵ هزار پرونده را تحت بررسی قرار داده است

دادستانی کل می گوید که از آغاز سال روان خورشیدی تاکنون نزدیک به سی و پنج هزار پرونده کوچک و بزرگ فساد اداری و جرم های جنایی در این اداره تحت بررسی قرار گرفته است.

جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل می گوید که از آغاز سال روان خورشیدی تاکنون نزدیک به سی و پنج هزار پرونده از سوی دادستان ها مورد بررسی قرار گرفته است. این پرونده ها شامل فساد اداری و جرایم جنایی بوده است. سخنگوی دادستانی کل همچنان می گوید که از آغاز فعالیت مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین، تاکنون سه صد و هفتاد و سه قضیه فساد اداری به این اداره رسیده است. از این میان یکصد و سه پرونده فساد اداری در بخش غیر نظامی بوده است و سایر پرونده ها در بخش نظامی. به گفته سخنگوی دادستانی کل، از میان این پرونده ها هشتاد پرونده نهایی و متهمان آن محکوم به مجازات شده اند.

به اساس معلومات دادستانی کل، در سه سال اخیر پنج تن از دادستان ها از بهر مرتکب شدن فساد اداری و کم کاری از بخش های مختلف این اداره برکنار شده اند. سخنگوی دادستانی کل می گوید که حضور زنان در این اداره هفده درصد افزایش یافته است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top