تلاش وزارت معارف برای کاهش بیسوادی در میان کارمندان ادارات دولتی

معنیت سواد آموزی وزارت معارف سیزده تفاهمنامه را به هدف کاهش بیسوادی در نهادهای دولتی با شماری از نهادهای حکومتی امضا کرد.

معینیت سواد آموزی وزارت معارف سیزده تفاهمنامه را به منظور کاهش بیسوادی در میان کارمندان اداره های دولتی با سیزده نهاد حکومتی با حضور داشت معاون دوم ریاست جمهوری امضا کرد. بر بنیاد امضای این تفاهمنامه کارمندان اداره های دولتی می توانند جهت بلند بردن سطح دانش در مراکز آموزشی معینیت سواد آموزی وزارت معارف اشتراک کنند.

درهمین حال، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری با تاکید بر اجرایی شدن این تفاهمنامه ها، فراهم سازی زمینه های آموزشی را از مکلفیت های دولت می داند و می گوید که تمامی نهادهای دولتی باید در امر مبارزه با محو بیسوادی و بلند بردن سطح دانش کارمندان خود با معنیت سواد آموزی وزارت معارف همکاری کنند. وزارت معارف در حالی از امضای تفاهمنامه میان این وزارت و اداره های دولتی خبر می دهد که هنوزهم بیشتر شهروندان دسترسی به آموزش و پرورش ندارند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top