تاکید سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات بر مبارزه جدی علیه فساد

مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات بر مبارزه جدی علیه فساد اداری تاکید می کند. سرپرست این وزارت می گوید که فساد پیشه ها در این وزارت جای ندارند.

وزارت احیا و انکشاف دهات گارگاه یک روزه را تحت عنوان “رهنمود پروسه های تدارکاتی و حل مشکلات شرکت های ساختمانی” در کابل راه اندازی کرده است. مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید که فساد پیشه ها در این وزارت جای ندارند. مجب الرحمن کریمی سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات با تاکید بر مبارزه جدی علیه فساد از مالکان شرکت های ساختمانی حضوصی که با این وزارت قرار داد بسته اند می خواهد که پروژه ها را مطابق قرارداد در وقت معین تکمیل کنند.

درهمین حال، شماری از مالکان شرکت های ساختمانی خصوصی از تاخیر پرداخت پول از سوی وزارت انکشاف دهات نگرانی می کنند. اما سرپرست وزارت احیا و انکشاف می گوید که پس از این پول شرکت های ساختمانی از سوی این وزارت در وقت معین پرداخت خواهد شد. در حالی وزارت احیا و انکشاف دهات به هدف حل مشکلات تدارکاتی نشستی را برگزار کرده است که آگاهان سیاسی ادارات تدارکاتی وزارت خانه ها را به فساد متهم می کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top