پاکستان: افغانستان و امریکا بر رفت و آمد گروه‌های تروریستی در امتداد خط مرزی دیورند نظارت جدی کنند

پاکستان از افغانستان و امریکا خواسته که نظارت خود برای جلوگیری از رفت و آمد گروه‌های تروریستی در امتداد خط مرزی دیورند را افزایش دهند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که پاکستان اقداماتی را از جانب خود به راه انداخته است و افغانستان و امریکا هم باید چنین گام‌های بردارند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روی ضرورت روند صلح به رهبری مردم افغانستان تأکید کرده و گفتگوهای چهار جانبه در این راستا را مهم عنوان کرده است.

از چند مه به این پاکستان حصارکشی مرزهایش با افغانستان را آغاز کرده است. مقام های پاکستان هدف این کار را جلوگیری از ورود تروریستانی به داخل خاکش عنوان کرده است. به تازگی محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از افغانستان و امریکا خواسته است که نظارت خود برای جلوگیری از رفت و آمد گروه‌های تروریستی در امتداد خط دیورند را افزایش دهند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که پاکستان اقداماتی را از جانب خود به راه انداخته است و افغانستان و امریکا هم باید چنین گام‌های بردارند.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که، پاکستان از قبل برای امنیت سرحدات خود تأسیسات چون موانع سرحدی و پوسته‌های اضافی ایجاد کرده‌است. امیدواریم مقام های حکومت افغانستان و امریکایی برای امنیت مرزها چنین اقداماتی انجام دهند.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان روی ضرورت روند صلح به رهبری مردم افغانستان تأکید کرده و گفتگوهای چهار جانبه در این راستا را مهم عنوان کرد. در حالی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفتگوهای چهارجانبه را در راستای تامین صلح در افغانستان مهم دانسته است که،  اخیر محمود صیقل سفیر دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که اسلام آباد تعهدات خود در گفتگوهای چهار جانبه را عملی نکرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top