رییس اقتصاد بدخشان: بیش از شصت درصد مردم بدخشان زیرخط فقر قرار دارند

والی بدخشان می گوید که، به ارزش بیش از دوصد و شصت میلیون دالر پروژه های توسعه ای در این ولایت زیر کار است. والی بدخشان می گوید که درمقایسه با دیگر ولایت ها، پروژه های توسعه ای دربدخشان بیشتر است. درهمین حال، رییس شورای ولایتی بدخشان می گوید که پروژه های توسعه ای در این ولایت در مقایسه باسال های گذشته ناچیز است. از سویی هم، رییس اقتصاد بدخشان می گوید که، این ولایت نتوانسته است که تاهنوز پنجاه درصد بودجه توسعه ای اش را مصرف کند.

رییس اقتصاد ولایت بدخشان در گفتگو با تلویزیون نور، درپیوند به چگونگی تطبیق پروژه های توسعه ای در بخش هایی این ولایت می گوید که، بیشتر پروژه های که باید از آنها بهره برداری می شود، در حال حاضر کار تدارکاتی شان آعاز شده است. رییس اقتصاد بدخشان می گوید که، این ولایت نتوانسته است که تاهنوز پنجاه درصد بودجه توسعه ای اش را مصرف کند.

رییس اقتصاد بدخشان باتاکید برسرمایه گذاری در این ولایت از همکاری نکردن بخش خصوصی شکایت می کند. وی می گوید که، در حال حاضر بیش از شصت درصد مردم بدخشان زیر خط فقر قرار دارند.

والی بدخشان می گوید که، به ارزش بیش از دوصد و شصت میلیون دالر پروژه های توسعه ای در این ولایت زیر کار است. وی می گوید که، در مقایسه با دیگر ولایت ها پروژه های توسعه ای دربدخشان بیشتر است.

درهمین حال، رییس شورای ولایتی بدخشان تطبیق پروژه توسعه ای در این لایت در مقایسه باسال های گذشته را ناچیز می داند.

رییس اقتصاد بدخشان همچنان شماری از ریاست های مستقل این ولایت را متهم می کند که، در راستای گزارش دهی از چگونگی مصرف بودجه  شان کم کاری می کنند.)

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top